Zoeken

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden van AZIO

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. 

Alle gebruikers van deze site gaan ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van deze site onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen en andere toepasselijke wetgeving. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve deze site dan niet te gebruiken. 

Internationale verzending

We kunnen naar elk land buiten de VS verzenden, maar houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor alle toepasselijke invoerrechten, btw of andere gerelateerde douanekosten zoals vereist door uw land. Zodra het pakket is verwerkt door de douane-inklaring van uw land, neemt uw lokale vervoerder contact met u op om de levering te doen. Als er geen contact met u wordt opgenomen via telefoon of e-mail, moet u mogelijk contact opnemen met uw douane-/vervoerder om het pakket vrij te geven.

Houd er rekening mee dat als een klant een pakket weigert of de douanerechten en belastingkosten niet betaalt, we 25% herbevoorradingskosten in rekening brengen om de verzendkosten van de retourzending te dekken. 

auteursrechten

De volledige inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Verenigde Staten en andere auteursrechtwetten, en is eigendom van AZIO Corporation. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan AZIO Corporation. Copyright 2003, AZIO Corporation ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Er wordt toestemming verleend om delen van deze site elektronisch te kopiëren en af ​​te drukken met als enig doel een bestelling te plaatsen bij AZIO Corporation of producten van AZIO Corporation te kopen. U mag delen van het materiaal van de verschillende delen van de site uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel gebruik weergeven en, behoudens uitdrukkelijk vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, downloaden of afdrukken, of om een ​​bestelling te plaatsen bij AZIO Corporation of om producten van AZIO Corporation te kopen. Elk ander gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site, is strikt verboden, tenzij met toestemming van AZIO Corporation. U stemt er verder mee in geen eigendomsvermeldingen van materiaal gedownload van de site te wijzigen of te verwijderen. 

Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van AZIO Corporation die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van AZIO Corporation 

Garantieverklaring

Deze site en de materialen en producten op deze site worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, wijst AZIO Corporation alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. AZIO Corporation verklaart of garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat de defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die de site beschikbaar maakt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. AZIO Corporation geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van correctheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Sommige staten staan ​​geen beperkingen of uitsluitingen van garanties toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. 

Beperking van aansprakelijkheid

AZIO Corporation is niet aansprakelijk voor enige speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om de materialen op deze site of de prestaties van de producten te gebruiken, zelfs als AZIO Corporation op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade . De toepasselijke wetgeving staat de beperking van uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Typografische fouten

In het geval dat een product van AZIO Corporation per abuis wordt vermeld voor een onjuiste prijs, behoudt AZIO Corporation zich het recht voor om bestellingen die zijn geplaatst voor producten met een onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. AZIO Corporation behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard is belast. Als uw creditcard al in rekening is gebracht voor de aankoop en uw bestelling is geannuleerd, zal AZIO Corporation een tegoed op uw creditcardrekening verstrekken voor het bedrag van de onjuiste prijs. 

Termijn; Beëindiging

Deze algemene voorwaarden zijn op u van toepassing wanneer u de site bezoekt en/of het registratie- of winkelproces voltooit. Deze algemene voorwaarden, of een deel ervan, kunnen op elk moment en om welke reden dan ook door AZIO Corporation worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en diversen, blijven van kracht na beëindiging. 

Merk op

AZIO Corporation kan u een kennisgeving bezorgen via e-mail, een algemene kennisgeving op de site of via andere betrouwbare methoden op het adres dat u aan AZIO Corporation hebt opgegeven. 

Diversen

Uw gebruik van deze site wordt in alle opzichten beheerst door de wetten van de staat Californië, VS, zonder inachtneming van de rechtskeuzebepalingen, en niet door het VN-Verdrag van 1980 inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. U stemt ermee in dat de jurisdictie over en de locatie in elke juridische procedure die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met deze site (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van producten van AZIO Corporation) zal zijn in de staats- of federale rechtbanken in Los Angeles County, Californië . Elke rechtsvordering of claim die u heeft met betrekking tot de site (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van producten van AZIO Corporation) moet worden gestart binnen één (1) jaar nadat de claim of rechtsvordering is ontstaan. Het nalaten van AZIO Corporation om aan te dringen op strikte uitvoering van een bepaling van deze algemene voorwaarden of deze af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de gedragslijn tussen de partijen, noch handelspraktijken zullen ertoe leiden dat deze algemene voorwaarden worden gewijzigd. AZIO Corporation kan zijn rechten en plichten onder deze Overeenkomst op elk moment aan een partij overdragen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. 

 

Gebruik van de site

Intimidatie op welke manier of in welke vorm dan ook op de site, inclusief via e-mail, chat of door het gebruik van obscene of beledigende taal, is ten strengste verboden. 
Het nabootsen van anderen, waaronder een AZIO Corporation of een andere gelicentieerde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger, evenals andere leden of bezoekers van de site, is verboden. U mag via de site geen inhoud uploaden, distribueren of anderszins publiceren die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreuk makend op privacy- of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins verwerpelijk is en die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, in strijd is met rechten van een partij of die op een andere manier aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. U mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te vragen lid te worden van of lid te worden van een andere commerciële online service of andere organisatie. 

Deelname Disclaimer

AZIO Corporation kan en kan niet alle berichten en materialen beoordelen die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die de site bezoeken, en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten en materialen. U erkent dat door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de site te bekijken en te verspreiden, AZIO Corporation slechts optreedt als een passief kanaal voor dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot inhoud of activiteiten op de site . AZIO Corporation behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het vaststelt dat het (a) beledigend, lasterlijk of obsceen is, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in strijd met een auteursrecht, handelsmerk of ; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor AZIO Corporation naar eigen goeddunken. 

vrijwaring

U stemt ermee in AZIO Corporation, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "Serviceproviders") te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria , als gevolg van een schending van deze algemene voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die toegang heeft tot de site met uw internetaccount. 

Links van derden

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, kan AZIO Corporation linken naar sites die door derden worden beheerd. Maar zelfs als de derde partij is aangesloten bij AZIO Corporation, heeft AZIO Corporation geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hebben, onafhankelijk van AZIO Corporation. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op eigen risico. Desalniettemin streeft AZIO Corporation ernaar de integriteit van haar website en de daarop geplaatste links te beschermen en vraagt ​​daarom om feedback, niet alleen op haar eigen site, maar ook op sites waarnaar wordt gelinkt (ook als een specifieke link niet werkt). 

Privacybeleid

Om meer te lezen over ons privacybeleid: Klik hier

Zoeken